cemalcingi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneði, XIV Ulusal Kongresi,

Pamukkale- Denizli, 11-12 Kasým 1988

Cingi M.I., Erol K., Cingi C., Cingi E.: Kobay trakea düz kasýnýn kontraktil ve relaksan agonistlere verdiði cevaplarda epitelin rolü, Bildiri Özetleri, Fen Fakültesi Basým Atölyesi, Ýstanbul, 1988, s:40.

 

XX. Ulusal  Türk Otolarengoloji Kongresi,

Girne-Kýbrýs, 9-13 Ekim 1989

 

 1. Erkuþ S.,Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E., Cingi C., Mutlu M.: Tükrük bezi patolojilerinde retrospektif araþtýrma

Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 24)

 

 1. Cingi E., Keçik C., Erkuþ S., Özüdoðru E., Cingi C., Mutlu M., Dökmeci M.: Kronik böbrek hastalýklarýnda iç kulak fonksiyonlarýnýn araþtýrýlmasý.

Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 24)

 

 1. Cingi E., Keçik C., Erkuþ S., Özüdoðru E.,Usluer M., Cingi C., Mutlu M.: Maksillo fasiyal travmalarda uyguladýðýmýz tedavi yöntemleri ve aldýðýmýz sonuçlar.

Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 24)

 

6. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi,

Antalya, 6-10 Mayýs 1991

 

 1. Cingi C., Cingi Ý., Kiraz N., Cingi E.: Akut tonsillitli olgularda sefuroksim aksetil tedavisi ile ilacýn serum ve tonsil doku konsantrasyonlarýnýn araþtýrýlmasý, , Ankem Dergisi 5:2 Kongre Özel Sayýsý, 1991, s:96.

 

 1. Cingi M.Ý., Cingi C., Özdemir M., Cingi E.: Roksitromisin ve eritromisinin serum teofilin düzeyine etkilerinin araþtýrýlmasý, Ankem Dergisi 5:2 Kongre Özel Sayýsý , 1991, s:222.

 

 1. Cingi E., Cingi C., Kiraz N., Cingi Ý., Demirbað B.: Üst solunum yolu infeksiyonlarýnda roksitromisinin klinik etkinliði ve tek doz sonrasý serum ve tonsil doku konsantrasyonlarýnýn araþtýrýlmasý, Ankem Dergisi 5:2 Kongre Özel Sayýsý, 1991, s:233.


IX. Bitkisel Ýlaç Hammaddeleri Toplantýsý,

Eskiþehir, 16-19 Mayýs 1991.

 

 1. Cingi M.Ý., Kýrýmer N., Sarýkardaþoðlu Ý., Cingi C., Baþer H.C.: Origanum onites ve Origanum minutiflorum uçucu yaðlarýnýn farmakolojik etkileri, Bildiriler, Anadolu Üniversitesi Yayýnlarý No 641, 1992, s:10-15.

 

International Symposium on Parotid Gland Tumors and Functional Laryngectomy,  Ankara,14-21Haziran, 1991.

 

 1. Erkuþ S., Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E., Cingi C., Mutlu M.: Tükrük bezi tümörlerinde taný ve tedavi prensiplerimiz, Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 44)

 

XXI. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi,

Manavgat- Antalya, 5-12 Ekim 1991

 

 1. Cingi C., Demirbað B., Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.,Erkuþ S.: Baþ boyun kanserli olgularda serum Cu, Zn, Mg düzeyinin araþtýrýlmasý ve Cu/Zn oranýnýn saptanmasý. Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 46)

 

 1. Özüdoðru E., Cingi C., Cingi E., Keçik C., Erkuþ S: Larenks kanserli hastalarda tedavi öncesi yaklaþým,  Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 47)

 

 1. Keçik C., Cingi C., Cingi E., Özüdoðru E., Erkuþ S.: Diabetes Mellitusta Kohleovestibuler Fonksiyonlarýn Ýncelenmesi     Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 48)

 

 1. Özüdoðru E., Cingi C., Cingi Ý., Cingi E., Keçik C., Erkuþ S.: Servikal deri flepleri üzerine vazoaktif intestinal polipeptid (VIP)'in etkisinin deneysel araþtýrýlmasý, Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 49)

 

 1. Cingi E., Vapurluoðlu S., Keçik C., Özüdoðru E., Erkuþ S., Cingi C.: Ýþitme Cihazlarýnýn Ýþitmeye Etkisi ve Uygun Ýþitme Cihazý Seçimindeki Prensiplerin Araþtýrýlmasý, Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 50)

 

 1. Mutlu M., Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E., Erkuþ S., Cingi C: Ani iþitme kayýplý olgularda uyguladýðýmýz tedavi yöntemleri ve aldýðýmýz sonuçlar, Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 51)

 

 1. Akçin H., Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E., Erkuþ S., Cingi C: Nazosinüzyen alerjili hastalarda deri testleri ve aþý tedavisi, Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 52)

 

Cerrahpaþa Týp Fakültesi KBB Anabilim Dalý 12. Akademik Haftasý

"Baþ ve Boyun Cerrahisinde Yeni Geliþmeler Simpozyumu",

Ýstanbul, 13-15 Mayýs 1992.

 

 1. Cingi C., Cingi E., Uzunalioðlu N.: Larenks tümörlerinde tedavi yaklaþýmýmýz ve boyun diseksiyonu endikasyonlarýmýz,

Kongre kitabýnda tamamý yayýnlanmýþtýr. (Yayýn no 54)

 

XI. Ulusal Farmakoloji Kongresi,

Nevþehir, 4-8 Kasým 1992.

 

 1. Cingi M.Ý., Erol K., Alpan S.,Özdemir M., Cingi C., Cingi E.: Bleomisin ile oluþturulan akciðer fibrozisinde S- karboksimetil sistein'in etkileri,

 

8. Türkiye Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi

Antalya, 22-28 Mayýs 1993

 

 1. Cingi C., Cingi M.Ý., Cingi E.: Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda sultamisilinin etkinliði, Ankem Dergisi 7(no.2):106, 1993.

 

 1. Cingi M.Ý., Cingi C.,  Cingi E.: Dentojen kaynaklý aðýz içi yumuþak doku infeksiyonlarýnda sultamisilinin etkinliði, Ankem Dergisi 7(no.2):106, 1993.

 

 

 

 

9. Türkiye Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi,

Ürgüp, 19-25 Haziran1994

 

 1. Cingi C., Cingi M.Ý., Baþer H.C., Cingi E.: Akut Sinüzitte Tedavi Öncesi ve Sonrasý Organik Asit Türev Düzeylerinin Saptanarak Sultamisilinin Etkinliðinin Araþtýrýlmasý,. Ankem Dergisi 8(no.2):150, 1994.

 

 1. Cingi E., Ýnal M., Cingi C., Cingi M.Ý.: Akut Tonsillit Olgularýnda Tedavi Öncesi ve Sonrasý Plazma Elastaz Düzeyinin Karþýlaþtýrýlmasý, Ankem Dergisi 8(no.2):150, 1994.


Cerrahpaþa Týp Fakültesi KBB Anabilim Dalý 13. Akademik Haftasý,

Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafa Tabaný Cerrahisi Simpozyumu,

Ýstanbul, 7-9 Eylül 1994.

 

 1. Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.,  Erkuþ S., Cingi C., Mutlu M.: Kronik Otit Olgularýnda Uyguladýðýmýz Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Aldýðýmýz Sonuçlar,

 

 

II. Ulusal Histoloji ve Embrioloji Kongresi,

Bursa, 31.8-2.9 1994.

 

 1. Cingi C., Okar Ý., Cingi M.Ý.,  Cingi E.: Tavþanda deneysel akut maksiller sinüzitte sinüs mukozasýnýn SEM ile incelenmesi, s:63

 

23. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Kongresi

Antalya 30 Eylül-4Ekim 1995.

 

 1. Cingi C.,  Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N., Erkuþ S., Mutlu M.: Larenks kanserli olgularda uyguladýðýmýz tedavi yöntemleri ve uzun dönem sonuçlarýmýz.

 

 1. Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N., Erkuþ S., Cingi C., Mutlu M., Uzunalioðlu N.: Ýmmunoterapi uygulanan allerjik rinitli olgularda alýnan uzun dönem sonuçlar

 

 1. Erkuþ S., Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N., Cingi C., Mutlu M., Çaklý H.: Maksillofasiyal travmalar.

 

 1. Mutlu M., Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N., Erkuþ S., Cingi C.: Tükrük bezi tümörlerinin retrospektif deðerlendirilmesi.

 

 1. Çaklý H., Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N., Erkuþ S., Cingi C.: Total larenjektomili hastalarda özofageal konuþma eðitimi sonuçlarý. 

 

 1. Keçik C., Cingi E.,  Özüdoðru E.N., Erkuþ S., Cingi C., Mutlu M.: Fasiyal sinir cerrahisi sonuçlarýmýz

 

 1. Özüdoðru E.N., Sarýçam T., Vardareli E., Cingi E., Keçik C., Erkuþ S., Cingi C.: Larengeal karsinomlu hastalarda gastroözofageal reflu araþtýrýlmasý

 

 

 

Türkiye Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi,

Antalya, 6-9 Haziran1995

 

 1. Cingi C., Kiraz N., Cingi M.Ý., Cingi E.: Üç günlük azitromisin tedavisini takibeden 5. günde ilacýn tonsil doku konsantrasyonunun araþtýrýlmasý

 

 1. Cingi E., Cingi C.,  Cingi M.Ý.: Üst solunum yolu infeksiyonlarýnda azitromisinin klinik etkinliðinin araþtýrýlmasý

 

 1. Baðcýlar N., Cingi M.Ý., Cingi C., Tel N., Kaya D., Kýlýç S., Cingi E.: Deneysel olarak oluþturulan otitis mediada tedavinin deðerlendirilmesi

 

           Türkiye Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi,

                 Kuþadasý, 2-6 Haziran1996

 

 1. Cingi C., Cingi E. Cingi M.Ý., Oksay B., Aladað N.: Akut sinüzit, tonsillit ve farenjit tedavisinde azitromisin (Özet no: 73) 

 

24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Kongresi

Antalya 23-27 Eylül- 1997.

 

 1. Cingi C.,  Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N., Güler Y.Z.: Burun týkanýklýklarýnda tedavi öncesi ve sonrasý hastanýn subjektif þikayetlerinin objektif yöntemlerle araþtýrýlmasý. 

 

 1. Cingi C., : Rinoplasti öncesi postoperatif görüntünün bilgisayarla tasarlanmasý 

 

 1. Cingi E., Cingi M.Ý..,  Cingi C.,  Oksay B.:: Alerjik rinitli hastalarda substance P ile oluþturulan nazal obstrüksiyona Enalapril ve Ecballium Elaterium un etkileri 

 

 1. Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N.,  Cingi C.,  Oksay B.: Trontoetmoidal mukosel nedeniyle opere edilen 10 vakaya retrospektif bakýþ. 

 

 1. Keçik C., Cingi E., Özüdoðru E.N.,  Cingi C.,  Özkýrýþ F.: Ýmmunoterapi uygulanan allerjik rinitli olgularda tedavi öncesi klinik semptomlar ve laboratuvar sonuçlarýnýn tedavinin birinci yýlýndaki sonuçlarla karþýlaþtýrýlmasý 

 

 1. Mutlu M., Cingi E., Erkuþ S.,  Cingi C.,  , Kabukçuoðlu S.: Maksiller sinüs fibröz displazisi 

 

 1. Özüdoðru E.N.,Cingi E., Keçik C., Kiper H., Karahüseyinoðlu E.,  Cingi C.,  ,Çaklý H.: Hipofarenks ve servikal özefagus malign tümörlü hastalarda tedavi sonuçlarýmýz 

 

 1. Özüdoðru E.N., Iþýksoy S., Öner Ü.,Cingi E., Keçik C., Cingi C.,   Ünal N.: Larenks karsinomu nedeni ile tedavi edilen 30 hastada P53 ekspresyonunun araþtýrýlmasý

 

 

VIII.Ulusal Allerji ve Klinik Ýmmünoloji Kongresi

Kuþadasý,1998.

 

 1. Özdemir N., Uçgun Ý., Metintaþ S., Cingi C., Kolsuz M.: Üniversite öðrencilerinde allerjik rinir oraný, prick testleri ve rinomanometre sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

 

 

1.Kulak Burun Boðazda Alerjik Hastalýklar Sempozyumu,

Ýstanbul, 25-27 Kasým 1999.

 

 1. Cingi C.: Allerjik rinitte immunoterapi paneli, Endikasyon ve Teknik 

 

25. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Kongresi

Ýzmir 18-22 Eylül- 1999.

 

 1. Deðer K., Cingi C., Çanakçýoðlu S., Keleþ N.: Alerjik rinit taný ve tedavisi,  Kurs no 129-1 

 

 1. Cingi C., Katýrcýoðlu S.: Nazal tip plasti, Kurs no:139-1 

 

 1. Cingi C.: Rinoplasti sonuçlarýmýzýn deðerlendirilmesi 

 

 1. Keçik C., Bali H., Çaklý H.,  Cingi C.,  ., Özüdoðru E.N, Cingi E.:  Alerjik rinitli hastalarda immunoterapi etkinliðinin klinik bulgular ve rinomanometrik ölçümlerle deðerlendirilmesi 

 

 1. Çaklý H., .Cingi E., Keçik C., Özüdoðru E.N.,  Cingi C.  : Parsiyel larenjektomi sonuçlarýmýz

 

 1. Cingi E., Özkýrýþ F., Çaklý H.,Keçik C., Özüdoðru E.N.,  Cingi C., :  Ünilateral kronik otitis medialý hastalarda nazal mukosilier aktivitenin sintigrafik olarak deðerlendirilmesi

 

 

Uludað 2000 KBB Günleri , Otorinolarengolojik Allerji

Uludað, 2-5 Mart 2000.

 

 

 1. Konferans 6: Cingi C.: Sinonazal hastalýklarýn semptom ve bulgularý, semptom ve bulgularýn objektif ölçümü ve skorlanmasý  

 

2. Kulak Burun Boðazda Alerjik Hastalýklar Kongresi,

Çeþme,Ýzmir, 4-8 Ekim 2000

 

 1. Sporcularda Alerjinin Rolü 

 

II. Palandöken KBB Sempozyumu

21-24 Mart 2001, Erzurum

 

 1. Cingi C: Rinoplastide açýk ve kapalý tekniklerin karþýlaþtýrýlmasý, Tartýþma saati 

 

Yüz Cerrahisi 2001 Septorinoplasti Sempozyumu

5-6 Mayýs 2001, Ýstanbul

 

 1. Cingi C : Nazal Tip Cerrahisi (panel)

 

Rinitler

15 Mayýs 2001, Ankara

 

 1. Cingi C: Dekonjestanlar
 2. Cingi C: Alerjik rinitte pratik yaklaþýmlar

 

Rinosinüzitlerin Tedavisinde Pratik Yaklaþýmlar

27-29 Haziran 2001, Ankara

 

 1. Cingi C: Alerjik rinosinüzitlerin medikal tedavisi 

 

26. Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi

22-27 Eylül 2001- Antalya

 

 1. Cingi C: Rinoplastide güncel yaklaþýmlar ve teknikler (Panel)

 

 1. Katýrcýoðlu S., Cingi C.: Tip plasti (Kurs)
 2. Cingi C, Keleþ N., Tekat A.:Alerjik rinit (Kurs)

 

 1. Cingi C., Çaklý H., Gürbüz M.K., Altuntaþ E.,Küçük S.: Ýmmunoterapi uygulanan alerjik rinitli hastalarda uzun dönem sonuçlar 
 2. Cingi C., Çaklý H., Gürbüz M.K., Altuntaþ E.,Küçük S.: Eskiþehir ve çevresinde alerjik rinitli hastalarda saptanan alerjenlerin daðýlýmý 
 3. Çaklý H., Altuntaþ E., Özüdoðru E., Cingi E., Keçik M.C., Cingi C.: Horlama polikliniðimizde takip edilen 218 hastanýn deðerlendirilmesi 
 4. Özüdoðru E., Cingi E., Çaklý H.,  Keçik M.C., Cingi C., Gürbüz M.K.: Near total larenjektomi 
 5. Keçik M.C., Güler Y.Z., Özüdoðru E., Cingi E., Çaklý H., Cingi C.: Larenk kanserli olgularda retrospektif araþtýrma 
 6. Cingi E., Bektaþ M., Çaklý H., Keçik M.C., Özüdoðru E., Cingi C.: Alt konka hipertrofilerinin cerrahi tedavisinde parsiyel turbinektomi, elektrokoter, radyofrekans ile submukozal ablasyon tedavisinin sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý 

 

Allerjik rinitte güncel taný ve tedavi yaklaþýmlarý

13.4.2002 Ýstanbul

 1. Cingi C.: Steroidler

 

Allerjik rinit taný ve tedavisinde pratik yaklaþýmlar

Ankara Hilton Oteli Çankaya Salonu, 1.6.2002 14:00-15:00

 

 1. Cingi C., Öðretmenoðlu O. : Kurs: Allerjik rinit taný ve tedavisi

 

Rinolojide Yenilikler

5-9 Haziran 2002 Diyarbakýr

 

 1. Cingi C., Tip Cerrahisi Panel: Rinoplasti

 

Otorinolaringoloji 2002

16-19 Ekim 2002 Ankara

 

 1. Cingi C., Akýner M., Özturan O., Katýrcýoðlu S., Anadolu Y.: Rinoplasti Panel

 

 1. Cingi C: Allerjik Rinitte deri testleri,  Workshop

 

III. Palandöken KBB Sempozyumu

1-4 Mart 2003 Erzurum

 1. Rinoplastide sorunlar paneli (panelist)

 

27. Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 4-7 Ekim 2003- Antalya

 

 1. Cingi C., Çaklý H., Gürbüz K., Sekili H.,  Cingi E., Keçik M.C., Özüdoðru E.: Eskiþehir ve Çevresinde Yaþayan Lise Öðrencilerinde Alerjik Rinit Ýnsidansý

 

 1. Cingi E., Özüdoðru E., Gören F., Çaklý H., Keçik M.C., Cingi C., Gürbüz K.:  Proton Pompa Ýnhibitörlerinin Total Larenjektomi Yapýlan Hastalarda Postoperatif Fistül Geliþimine Etkileri

 

 1. Cingi E., Özüdoðru E.,  Keçik M.C.,  Cingi C., Gürbüz K.,  Çaklý H.: Dil oral bölümünün kanserlerinde tedavi sonuçlarýmýz

 

TKBBV 1. Akademi Toplantýsý 4-5 Eylül 2003-Ýstanbul

 

 1. Cingi C., Öðretmenoðlu O.: Septoplasti kursu

 

KBB de Minimal Ýnvaziv yaklaþýmlar (Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahisi Derneði, 6. Uluslararasý Toplantýsý) 11-13 Aralýk 2003 Ankara

 

 1. Cingi C., Keleþ N., Öðretmenoðlu O., Çanakçýoðlu S.:  Alerjik rinitte deri testleri ve immunoterapi

 

TKBBV 2. Akademi Toplantýsý 16-18 Nisan 2004- Adana

 1. Cingi C., Katýrcýoðlu S., Yücel T.:Sekonder rinoplasti

 

Septorinoplasti I  Uygulamalý Eðitim Kursu 24-25 Nisan 2004 Ýzmir

 

 1. Deformasyonu az bir burunda ve gergin burunda yaklaþým Ýzmir

 

KBB’da Harvard Uygulamalarý II. Sempozyumu 17-19 Mayýs 2004 Ýstanbul

 

 1. Cingi C., Katýrcýoðlu S., Üstündað E., Çakmak Ö. (Önerci M. Moderatör) Panel: Septorinoplastide önemli noktalar

 

 

“20th Congress of the European Rhinologic Society” and “23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose” RHINOSTANBUL, 18 – 25 Haziran 2004

 

 1. Mentoplasti (Miniseminer)

 

Astým Rinit Günleri  1-3 Ekim 2004 Ýstanbul

 1. Cingi C. (Ülker Öneþ, Pradelier) ile Ýmmunoterapi Panel/ Allerjik rinitlerde immunoterapi uygulamalarý paneli

 

 

Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler 7-9.2004 Ankara

 

 1. Cingi C. Alerjik rinitte Tedavi (Panel) E.Beder (Mod), O.Öðretmenoðlu, F. Ýleri , N.Keleþ ile) 

 

Ýstanbul Masterclass sempozyumu 25-28 Kasým 2004 Ýstanbul

 1. Cingi C.: Nazal Tip cerrahisi

 

 

Orta Karadeniz 2004-2005 Bilimsel Toplantýlarý, 3. Aralýk 2004, Samsun

 1. Cingi C.: Açýk rinoplasti

 

 

TKBBV-Ankara Þubesi Eðitsel kursu, TKBBV-Ankara Þubesi, 6 Ocak 2005

 

 1. Cingi C.: Rinoplasti

 

Üst Solunum Yolu enfeksiyonlarýnýn Tedavisinde Güncel Yaklaþýmlar

4 Þubat 2005 Eskiþehir

 1. Cingi C: Otitler

 

 

Burnun Yeniden Doðuþu I,  6-8 Nisan 2005 Eskiþehir

 1. Yüz analizi ve uygun burnun planlanmasý
 2. Deviye burun
 3. Redüksiyon rinoplasti
 4. Augmentasyon rinoplasti ve greftler
 5. Tip Deformitelerine Yaklaþým

 

TKBBV 3. Akademi Toplantýsý 14-17 Nisan 2005 Çeþme-Ýzmir

 1. Cingi C.  Rinoplastide olgu tartýþmalarý, Panel

(Ünlü H. Baþk., Katýrcýoðlu S., Oktem F., Anadolu Y., Aslan Ý. Ile)

 

 

Karadeniz Bölgesi Kulak Burun Boðaz Hekimleri

Uygulamalý Alerji Kursu 14-15 Mayýs 2005, Samsun

 

 1. Cingi C.: Bir toplumsal sorun olarak alerjik rinit
 2. Cingi C.: Alerjik rinitte taný kriterleri ve anamnez
 3. Cingi C.: Alerjik rinitte deri testleri ve deðerlendirme
 4. Cingi C.: Alerjik rinitte medikal tedavi
 5. Cingi C.: Oral immunoterapi
 6. Cingi C.: Olgularý birlikte tartýþalým

 

Eskiþehir ve Yöresi KBB ve BBC Derneði 2005-2006 Bilimsel Toplantýlarý,

17 Mayýs 2005, Anemon Oteli, Eskiþehir

 

 1. Cingi C.: Toplumsal Bir sorun olarak alerjik rinit

 

28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Kongresi

21-26 Mayýs 2005, Antalya

 

 1. Cingi C., Miman C.: Oral Ýmmunoterapi (kurs)
 2. Cingi C: Ýyi prezantasyon ve toplulukla iletiþim Kurma (Kurs)

 

Rinolojide Güncel Baþlýklar –Dokuz Eylül Üniversitesi KBB Günleri II

Çeþme-07-11 Eylül 2005

 

 1. Cingi C., Alerjik rinitte taný ve tedavi Panel

(Keleþ N. (Bþk.), Miman M.C., Uygur K. Ýle)

 

TÜSAD 27. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005, WOW Kremlin Palace, Antalya

 1. Cingi C.:  Sinüzitlerin cerrahi tedavi endikasyonlarý.

Burnun Yeniden Doðuþu II, 23*25 Kasým 2005, Eskiþehir

 1. Cingi C.: Yüz analizi ve uygun burnun planlanmasý
 2. Cingi C.: Rinoplastide Septuma yaklaþým
 3. Cingi C.: Redüksiyon rinoplasti
 4. Cingi C.: Endonazal Augmentasyon rinoplasti
 5. Cingi C.: Tip plasti

 

 

Burnun Yeniden Doðuþu III, 8-10 Þubat 2006 Eskiþehir

 1. Cingi C.: Yüz analizi ve uygun burnun planlanmasý
 2. Cingi C.: Rinoplastide Septuma yaklaþým
 3. Cingi C.: Redüksiyon rinoplasti
 4. Cingi C.: Endonazal Augmentasyon rinoplasti
 5. Cingi C.: Tip plasti

 

2. Ulusal Rinoloji Kogresi 23-26 Þubat 2006, Ýstanbul

 1. Cingi C. Ünlü H.:(Moderatör: Ferhat Eriþir) Rinoplastide açýk ve kapalý teknikler

Burnun Yeniden Doðuþu IV, 8*10 Mart 2006, Eskiþehir

 1. Cingi C.: Yüz analizi ve uygun burnun planlanmasý
 2. Cingi C.: Endonazal Tip plasti
 3. Cingi C.: Deviye burun
 4. Cingi C.: Endonazal Redüksiyon rinoplasti
 5. Cingi C.: Rinoplastide komplikasyonlarýn önlenmesi

 

“KBB Gündeminde ilk 10” Çukurova Üniversitesi Video Konferanslarý 4,

1-2 Nisan 2006, Adana

 1. Cingi. C.: Kapalý teknik rinoplasti

 

 

TKBBV 4. Akademi Toplantýsý 13-15 Nisan 2006 Ankara

 1. Cingi C.: Ýleri Endonazal Rinoplasti (Kurs)

 

I.Rhinocamp 3-7 Mayýs 2006 Bodrum

 

 1. Cingi C. (Moderatör)  Ünlü H., Ýleri F., Karcý B., Katýrcýoðlu S.: Rinoplasti olgu tartýþmalarý
 2. Cingi C.: Lökotrien antagonistlerinin alerjik rinit tedavisindeki yeri

 

 

Fasiyal Plastik Cerrahide Son Geliþmeler 29- 31 Mayýs 2006 Ýstanbul

Cerrahpaþa Týp Fak. 19.Akademik Haftasý

 

 1. Cingi C.: Rinoplasti ile birlikte yapýlan mentoplasti

 

Burnun Yeniden Doðuþu V, 4-6 Ekim 2006, Eskiþehir

 

 1. Cingi C.: Yüz analizi ve uygun burnun planlanmasý
 2. Cingi C.: Lateral osteotomiler
 3. Cingi C.: Hump çýkarýlmasý
 4. Cingi C.: Endonazal Redüksiyon rinoplasti
 5. Cingi C.: Endonazal Tip plasti

 

Kocaeli KBB Günleri Rinoplasti  3-4 Kasým 2006

 1. Cingi C.: Rinoplastide fasiyal analiz, fotoðraflama ve bilgisayar kullanýmý
 2. Cingi C.: Rotasyon teknikleri
 3. Cingi C.: Tip cerrahisi
 4. Cingi C.: Osteotomiler
 5. Cingi C.: Ýnternal mi eksternal mi
 6. Cingi C.: Rinoplasti için greft alýnmasý
 7. Cingi C.: Eðri burun
 8. Cingi C.: Ýntranazal destek, burun sýrtý atelleme

 

5. Ýstanbul Masterclass Sempozyumu

15*19 Kasým 2006 Ýstanbul

 1. Cingi C.:Rinoplastide augmentasyon cerrahisi
 2. Cingi C. Alerjik rinit

 

Fýrat ve Dicle Havzasý KBB ve Baþ-Boyun

Hastalýklarý Cerrahisi Derneði Eðitim Toplantýsý 17 Aralýk 2006 Elazýð

 1. Cingi C.: Alerjik rinit

 

 

2. Astým Rinit Günleri, 18-21 Ocak 2007, Uludað-Bursa

 

 1. Cingi C.; Alerjik rinitte lökotrien antagonistleri
 2. Cingi C.: Gözü O.; PANEL (Moderatör) Astým ve rinitte tedavi seçenekleri (Tutluoðlu B., Cengizler R., Erturan S., Süerdem M.)

 

 1. I.              Fasiyal Plastik Cerrahi Uygulamalarý
 2. II.            23-24 Þubat 2007 Ýstanbul

 

 1. Cingi C. Endonazal yaklaþýmla greft uygulamasý. 

 

5 . Kulak Burun Boðaz Sempozyumu 22-25  Mart 2007 ,Erzurum

 1. Cingi C. :Rinoplastiyle Beraber Minör Fasiyal Estetik Uygulamalarý,

 

 

Bursa KBB ve Baþ boyun cerrahisi Hekimleri Derneði, Bilimsel Toplantýlarý, ,

Bursa, 28 Mart 2007

 

 1. Cingi C.: Alerjik Rinit

 

 

Video Konferanslar-5  KBB  de Güncel Konular 31 Mart – 1 Nisan 2007 Adana

 

 1. Cingi C. :Yüz Kýrýþýklýklarýnda Botox ve Dolgu Enjeksiyonlarý

 

 

 TKBBV   5. Akademi  Toplantýsý 12-14 Nisan 2007 Samsun

 1. Cingi C. : Minör Fasiyal Cerrahi  (konferans) 

 

 

3.Ulusal Rinoloji Kongresi,    21-25 Nisan 2007  Bodrum

 

 1. Cingi C:  Panel – Rinoplastide komplikasyonlar ve önemleri (olgu tartýþmalarý); Ünlü H.(Moderatör),Katýrcýoðlu S. ,Özturan O. ,Ergin T. (Panelistler) 

 

 

VI. Burnun Yeniden Doðuþu  9-11 Mayýs 2007

 1. Cingi C.: Yüz analizi ve uygun burnun planlanmasý
 2. Cingi C.: Endonazal Tip plasti
 3. Cingi C.: Deviye burun
 4. Cingi C.: Endonazal Redüksiyon rinoplasti
 5. Cingi C.: Rinoplastide komplikasyonlarýn önlenmesi

 

22.Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi

29 Nisan – 03 Mayýs 2007 Antedon De Luxe Hotel Beldibi/ Antalya

 

 1. Cingi C , Gümüþ H.  :  (Ýnteraktif  Oturumlar )  Tonsillofarenjit Tedavisi

 

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahisi Kongresi

26-31 Mayýs 2007 Antalya

 1.  Cingi C. (Moderatör) Fonksiyonel-Estetik Brun Cerrahisinde Endikasyon ve Komplikasyonlar (Panelistler) Constantinides M., Sykes J., Özturan O., Apaydýn F., Erdem T., Öktem F.
 2.  
 3. Cingi C.: Alerjik rinit tedavisinde yeni geliþmeler ve montelukastýn yeri

 

XXV. Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Bölgesel Toplantýsý

KBB de Güncel Konular 20-22 Haziran 2007 Malatya

 1. Cingi C ,:  Estetik amaçlý botoks enjeksiyonlarý

 

 

Fýrat Dicle Havzasý KBB ve Baþ Boyun Cerrahisi DerneðiXXVI. Sempozyumu

29 Aðustos-2 Eylül 2007-

 

 1. Cingi C.: Eðri buruna yaklaþým (Panelist)

 

8. Uluslararasý KBB ve BBC Kongresi, 15-17 Mayýs 2008, Ankara

 

 1. Cingi C.: (Kurs) Rinoplasti: zor hastalarda endonazal yaklaþým
 2. Cingi C.: (Kurs), Fasial Plastik Yaklaþýmlar, Özcan Çakmak Sabri Uslu, Tamer Erdem ile
 3. Cingi C.: Rinoplasti temel yaklaþýmlar, Halis Ünlü ile
 4. Cingi C.: (Oturum Baþkaný)David A. SHERRIS, Facelifts: What's New and What Works

 

4.Ulusal Rinoloji Kongresi 29 Mayýs-1Haziran 2009 Antalya

 1. Cingi C.: (Moderatör) Rinoplasti, Çakmak Ö., Aslan Ý., Yücel T., Apaydýn F., Ýnanlý S., Akýner M.

 

Otolarengolojide Güncel Konular Videokonferanslar – 7 21-22 Mart 2009, Adana

 1. Cingi C.: Endonazal cerrahide tipe yaklaþým

 

TKBBV   7. Akademi  Toplantýsý 9-12 Nisan 2009 Antalya

 1. Cingi C. : KBB de Aðrý sorunu (N Keleþ, L Soylu ile) 

 

2.Ulusal Yapay Organ ve Destek Sistemleri Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya

 1. 2 konuþma

5.Ulusal Rinoloji Kongresi 28-31 Mayýs 2009 Antalya

 1. Cingi C.: Rinoplasti Kurs (Moderatör) (Yýlmaz M., Özturan O., Yücel T., Aslan Ý, Þapçý T. Ýle)

Fotograf Galerisi:


Yurtdisi Sunum Dosyalari: